ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านลงทะเบียนขอใช้บริการในเว็บ https://refill.tipcohub.com ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมไว้ และในทุกครั้งที่มีคำขอใช้บริการหลังจากการลงทะเบียนใช้งาน จะปรากฏรายการข้อมูลของท่านเป็นลำดับการใช้บริการ ซึ่งในการลงทะเบียนขอใช้บริการนั้น ขอให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการโดยกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิต เป็นสำคัญ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรือการให้บริการที่รวดเร็ว และเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างเรากับท่าน ในกรณีผู้ใช้ยังไม่ประสงค์ลงทะเบียนการใช้บริการ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน และในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนใช้งานแล้ว แต่ภายหลังท่านมีความประสงค์ยกเลิกการใช้งาน ท่านสามารถทำการยกเลิกการใช้งานในเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวท่านเอง

การใช้งานข้อมูล

 1. การปรับปรุงการให้บริการของเราตามความต้องการของท่านเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งการระบุความต้องการ และลักษณะการใช้บริการจะช่วยให้เราทราบความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
 2. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ของเราตามคำแนะนำติชมจากท่านได้อย่างรวดเร็ว
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่านอย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอใช้บริการ และสนับสนุนความต้องการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. จัดการหรือเป็นตัวแทน ในการขนส่งสินค้า หรือสิ่งของให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
 5. ใช้ข้อมูลเพื่อมอบสิทธิพิเศษหรือจัดทำโปรโมชั่น ทำแบบสอบถาม การประกวดแข่งขันในกิจกรรมพิเศษ และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกับเรา ข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลสาธารณะใดๆ จะไม่ถูกนำมาเปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลให้แก่หน่วยงานใด องค์กรใด หรือบริษัทใด นอกจากท่านอนุญาตให้ทางเรานำข้อมูลมาใช้งาน หรือเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้า ตามที่มีคำขอใช้บริการของท่าน

การใช้งานคุกกี้

เว็บ https://refill.tipcohub.com ซึ่งใช้ในการให้บริการให้แก่ท่านอาจมีการใช้งานคุ้กกี้ (cookies) ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามผ่านทางกูเกิ้ล (Google) ในฐานะผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามนั้นด้วย ในการแสดงโฆษณาต่างๆ บนไซต์ของเราซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเรา หากท่านไม่ต้องการดูโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ ได้โดยเลือกจัดการความเป็นส่วนตัวที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ลในอีกช่องทางหนึ่ง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ในกรณีที่เราอาจมีบุคคลร่วมใช้งานบริการ หรือนำเสนอการให้บริการ หรือการให้บริการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างหาก และเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นในบางครั้งเราจึงไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์อื่นที่อาจเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด เช่น การแสดงโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตามเราได้ปกป้องเว็บไซต์ของเรา และให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของเรา ในส่วนข้อมูลอันสำคัญและเป็นความลับของท่าน ท่านจึงไว้วางใจได้ในส่วนนี้

ข้อมูลอันเป็นความลับ

ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความลับของท่าน และจะไม่ขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม นอกจากที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ และในการบริหารจัดการ การให้บริการของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้งานข้อมูลของเรา ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการควบคุมบริหารจัดการองค์กรโดยเรา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ให้คำสัญญาว่า จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และในกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัย เฉพาะที่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามสิทธิอื่นซึ่งไม่เป็นการอันละเมิดต่อผู้ใช้และเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย นอกจากข้อมูลของตัวของท่านทางเราขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง แต่ไม่เป็นความลับ เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ ในการดำเนินกิจการบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็น

 1. โดยปกติแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลตามวันที่กำหนดไว้ด้านล่าง
 2. หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลหมายเลข MAC Address คอมพิมเตอร์ของท่านรวมถึง IP address, ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านซื้อ บริการที่ท่านใช้ หรือธุรกรรมที่ท่านทำผ่านเว็บไซต์ของเรา
 3. ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกลบทิ้งเมื่อครบกำหนดเวลา 90 วัน นับจากวันที่ท่านยุติการใช้บริการของเรา ทั้งนนี้เป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ คอมพิวเตอร์
 4. ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
 5. ข้อมูลบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด เราอาจยังเก็บรักษาไว้อยู่ หากเราเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา (รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เป็นข้อสำคัญในการให้บริการของเรา ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการและการให้บริการนี้ โดยระบุถึงรับส่ง หรือส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บ https://refill.tipcohub.com ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บ https://refill.tipcohub.com การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หรืออาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาทางเว็บ https://refill.tipcohub.com หรือช่องทางอื่นๆ แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลาที่เว็บ https://refill.tipcohub.com